RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP) KOMBINOVANÉ LYCEUM 78-42-M/06

POJETÍ RVP KOMBINOVANÉ LYCEUM
RVP oboru vzdělání kombinované lyceum je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň vzdělání, který je doplněn o základy obecně odborného vzdělávání ve třech zaměřeních, přičemž žák absolvuje jedno zaměření podle výběru z nabídky nejméně dvou zaměření školy. Možnost volby obecně odborného zaměření, odložená do doby, kdy v rámci středního vzdělávání je žák schopen přesněji posoudit své vzdělávací cíle, je pro pojetí kombinovaného lycea principiální. Obor je určen absolventům základních škol.
Mezi stěžejní cíle oboru patří komplexní rozvoj osobnosti žáka a položení základů „kompetence k odbornosti“ (tj. základů k pozdější specializaci v navazujícím vzdělávání).