Vážení přátelé,

než začnete číst níže uvedené, vězte, že vždy se ještě individuálně domlouváme na případných Vašich požadavcích (možnostech).

Máme individuální přístup ke každé rodině a každému dítěti. Jsme ve škole kvůli dětem, ne naopak.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství poskytuje na individuálně vzdělávaného žáka škole jen 25% normativu jako na běžného žáka, a to na základě počtu žáků vykázaných v matrice školy pouze do konce září příslušného školního roku, individuálně vzdělávané žáky v naší škole přijímáme nejpozději do 28. září 2016. Přijetí v pozdějším termínu řešíme individuálně.


Naše škola poskytuje individuálně vzdělávanému žákovi učebnice a základní školní potřeby podle školského zákona.

I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si můžete vybrat tato místa:

Praha, Vodičkova ulice
Brno, v centru města
Březová – budova školy

nebo přes Skype.

Než se pustíte do čtení informací o individuálním (domácím) vzdělávání, máte možnost se podívat na televizní pořady o naší škole, ze kterých získáte představu o škole i našem způsobu individuálního vzdělávání a přístupu k žákům:

první pořad je na ČT2, který najdete zde - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/213562243400016-skola-na-konci-sveta/

a na rozšířenou reportáž v pořadu "Týden v regionech (Brno)" na ČT1, který najdete zde - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/313281381891130-tyden-v-regionech/ ,

na vystoupení ředitele školy v pořadu ČT24 "Před půlnocí" zde - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095690193-pred-pulnoci/313281381940074/

a na vystoupení ředitele školy v Českém rozhlase, v pořadu Apetýt - zde - .
 

VIDEO: Školu v příhraniční obci zachránili před zrušením žáci z ciziny

Zdroj:http://zlin.idnes.cz/zakladni-skola-v-brezove-uci-na-dalku-i-na-druhem-stupni-pin-/zlin-zpravy.aspx?c=A150622_2171994_zlin-zpravy_ras#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zlin&utm_content=main


Podívejte se na školu na konci světa z ptačího pohledu -

Informace o dění ve škole získáte na webových stránkách školy - http://www.zsbrezova.eu/

Aktuální informace o naší škole najdete také na facebooku školy: https://www.facebook.com/zsbrezova a také na Twitteru - https://twitter.com/skbrezova .

Zajímavý článek o naší škole ze Slovenska - http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/spoznajte-zakladnu-skolu-na-konci-sveta-ktora-vzdelava-deti-cez-skype.html

Další pohled na naši školu je v tomto článku - http://www.velkaepocha.sk/2014111522461/Moderni-technologie-zachranily-moravskou-skolicku-pred-krachem.-Ted-je-vzorem-budouciho-vzdelavani.html

Názory ředitele školy jsou uceleně tady:
 
Jdu vlastní cestou. Neuhýbám - http://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/PDF/kuryr.pdf

10 důvodů, proč domácí vzdělávání funguje lépe než to klasické - http://g.cz/canon-domaci-vzdelavani-lepsi-nez-klasicke?1433519606560=1

- v devíti článcích v rubrice "Jak to vidí" v Učitelských novinách - http://www.zsbrezova.eu/index.php/rediteluv-blog

________________________________________________________________________________________________


Bližší podrobnosti k přihlášení do naší školy

V příloze posílám další materiály, které si projděte, abyste se seznámili se systémem našeho způsobu individuálního (domácího) vzdělávání.

Postup může být velmi jednoduchý - v příloze jsou dva jednoduché formuláře
- žádost o přijetí (přestup) do naší školy a
- zároveň žádost o povolení individuálního vzdělávání.
Ty vyplňte a oskenované (pro urychlení komunikace) pošlete zpět.

Zároveň pošlete

- sken rodného listu dítěte
- sken Vašeho (nebo vzdělavatele) dokladu o vzdělání ( vzdělavatelem může být kdokoliv - rodič, zákonný zástupce, někdo z rodiny, z přátel, externista …; tedy - vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby, se kterou se dohodnete = písemně vám potvrdí, že se bude podílet na výuce vašeho dítěte …),
- sken občanského průkazu (pokud neřešíme přestup osobně)
- pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ – stačí maturita
- pro vzdělávání na 2. stupni ZŠ – vysokoškolské vzdělání – Bc., Mgr., Ing. aj.) - pokud rodič nemá, stačí si zajistit „garanta“ (jinou osobu), se kterým se dohodnete = písemně vám potvrdí, že se bude podílet na výuce vašeho dítěte …

- vyjádření školského poradenského zařízení (nejedná se o souhlas) - vyjádření může být jakékoliv, neboť rozhoduje ředitel školy; ale ať je vyjádření jakékoliv, já vycházím vždy vstříc rodičům.
Také víme, že v některých PPP je názor na individuální vzdělávání zvláštní.

Vyjádření můžete dodat později (podrobnosti sdělíme), neboť čekací doba v PPP je dlouhá.
_______________

Naše škola pak vystaví rozhodnutí o přijetí a je to hotovo.

Pokud pošlete vyplněné formuláře, kopie (skeny) Vašich dokladů o vzdělání (nebo vzdělavatele = může být rodič, zákonný zástupce, externista ...) a také rodného listu dítěte = splníte všechny požadavky dle § 49 a § 41 školského zákona, vystavíme rozhodnutí o přijetí do naší školy a zároveň rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání, pošleme přihlašovací údaje do "i-školy moodle" okamžitě.

Dostanete přístup na naši internetovou školu MOODLE, pomocí které Vám pomáháme (můžeme pomáhat) s výukou (i když tuto i-školu MOODLE vůbec nemusíte používat).

Jako jediná základní škola v republice nabízíme rodičům a žákům při individuálním vzdělávání na 1. a 2. stupni základní školy nadstandardní pomoc, která je postavena na systému „internetové školy MOODLE“ (i-škola MOODLE), který využívá on-line i off-line výuku s využitím počítačů a internetu, takže každodenní kontakt se školou je nepřetržitý a možný ze všech míst světa s přístupem k internetu.

UPOZORNĚNÍ

Některé níže uvedené odkazy na i-školu moodle nejsou funkční, neboť je třeba znát heslo; to dostává jen žák školy; některé jsou určeny i pro hosty.

Několik poznámek pro rodiče = vzdělavatele


Nahlédnutí do internetové škoy moodle - .

V naší i-škole moodle - http://moodle.zsbrezova.eu/ - najdete vše pohromadě:

- v záhlaví každého vyučovacího předmětu máme nabídku "třídní kniha s týdenním zápisem". Řada rodičů chce mít přehled, co právě dělají březovští žáci, proto jsme do i-školy moodle zavedli třídní knihu s týdenním zápisem, do kterého březovští učitelé zapisují, co právě dělají březovští žáci; týdenní zápis do TK má ještě více pomoci rodičům (vzdělavatelům) IV žáků při rozvržení učiva.

Ukázka zde - http://moodle.zsbrezova.eu/mod/lesson/view.php?id=13021 (a tak je to v každém předmětu); je to podrobnější rozvedení tematického plánu, který je umístěn vždy na začátku měsíce v konkrétním předmětu; tematický plán = je časový plán rozvržení učiva daného předmětu; časový rozvrh výuky na pololetí či školní rok, týdenní TK má základní strukturu – podívejte se na instruktážní videjko - zde - http://moodle.zsbrezova.eu/mod/resource/view.php?id=13495; jak můžete zjistit, jednotliví vyučující tuto strukturu doplňují o další a další výukové materiály.

TADY JE VIDEJKO - "NAHLÉDNUTÍ DO I-ŠKOLY MOODLE" -

Dále - způsob výuky - ten je jen a jen na Vás - učebnice od školy dostanete, ale nic Vám nebrání v tom, abyste nadále postupovali způsobem, na který jste zvyklí; abyste se učili "klasicky", ale také abyste více využívali i-školu moodle. I-škola moodle je něco navíc - má jen pomoci - je tam řada nejrůznějších výukových materiálů a testů, které Vám mohou pomoci při vysvětlování učiva, ale my Vám ji v žádném případě nevnucujeme. Jsou tam tematické plány, abyste věděli, co máte učit a z čeho budete za pololetí přezkušováni a řada dalšího.

Naše škola fyzicky konzultace nevyžaduje (máme i k tomu i-školu moodle); ale když se ohlásíte, kdykoliv můžete přijet, to je na Vás.
Proto rodičům a žákům rozesíláme krátké mailové zprávy, co přidáváme na i-školu moodle, co potřebujete atd.

Pro možné konzultace je vhodné využít možností online spojení pomocí Skype - podívejte se na školní moodle sem - http://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=66 . Můžeme Vám ukázat i možnost "přezkoušení" takto online + kombinaci s našimi online testy na i-škole moodle. Dokážeme realizovat přezkoušení bez fyzické přítomnosti v naší škole. Podmínkou je spojení přes Skype s videokamerkou a propojení s "virtuální tabulí" IDrooBoard, na kterou Vám pošleme při spojení odkaz.

Dále - žáci mají možnost jak pochopit látku, se kterou mají potíže. Na i-škole moodle najdou krátká výuková videjka z různých předmětů.
Jsou umístěna v záhlaví každého předmětu - pod "třídní knihou" - ukázka např. tady - http://moodle.zsbrezova.eu/course/view.php?id=9 - "výuková ozvučená videjka - s výkladem učitele".
Videjka jsou jednoduchá a srozumitelná. Žák si je může pustit kdykoliv a kdekoliv. Dají se zastavit a přehrávat znovu.

Ukázky:

Link - věta -MOŽNOST PRAVIDELNÉ ONLINE VÝUKY

Pro individuálně vzděláváné žáky nabízíme od čtvrtého do devátého ročníku v některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, D, ZE, PIS), vždy ve stejný den a hodinu on-line výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může spustit Skype a požádat vyučujícího o připojení do virtuální třídy.

Online výuka probíhá tak, že si učitel přes Skype připojí všechny žáky, kteří v tu dobu mají čas a zájem, a vykládá, procvičuje, konzultuje látku. Může je vyvolávat a hovořit s nimi.

UKÁZKA
Online výuka aneb jak se učí páťáci přes internet - Mgr. Petra Pilková -

Pokud byste potřebovali cokoliv ještě vysvětlit, nebojte se zavolat, napsat.

PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel školy

mobil: 777 893 942
Skype:cepo57

Základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště


Webové stránky školy - www.zsbrezova.eu
Internetová škola - http://moodle.zsbrezova.eu

Další weby školy
Interaktivní putování po Březové - http://extratrida.zsbrezova.eu/
Školní časopis školy Papjérky - http://papjerky.zsbrezova.eu/
Broukoviště Březoviště - http://broukoviste.zsbrezova.eu/

 

VSTUP I PRO HOSTY.
PŘIHLÁSIT SE JAKO HOST.


Naši žáci dostali novou možnost, jak pochopit látku, se kterou mají potíže. Na této i-škole moodle nyní najdou krátká edukační videjka z různých předmětů.

Tady najdete jen několik ukázek.

Videa trvají kolem deseti minut, jsou jednoduchá a srozumitelná.

Žák si je může pustit kdykoliv a kdekoliv, nemusí se cítit trapně, pokud něčemu nerozumí. Dají se zastavit a přehrát znovu.

Může se to využít buď jako doučování, nebo i přímo v rámci vyučování,je to dobrý a jednoduchý doplněk pro děti i rodiče.